REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

„Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej 

Łukasza Grzywacza” 

z siedzibą w Bielsku-Białej

zatwierdzony dnia 5 stycznia 2021 r.

******* 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację i porządek sposobu oraz warunków udzielania świadczeń zdrowotnych Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Łukasza Grzywacza z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Janowickiej nr 11 (zwanej dalej: Zakładem).

§ 2

Regulamin zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej określa w szczególności:

1. cele i zadania oraz strukturę organizacyjną Zakładu;

2. rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz miejsce udzielania tych świadczeń;

3. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;

4. organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;

5. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;

6. wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

7. prawa i obowiązki pacjenta, w tym osób trzecich;

§ 3

Zakład jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność leczniczą na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej; 

2. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców;

3. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

§ 4

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Zakładzie – należy przez to rozumieć Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Łukasza Grzywacza z siedzibą w Bielsku-Białej;

2. kierowniku zakładu – należy przez to rozumieć lek. Łukasza Grzywacza, chyba, że inna osoba została upoważniona do pełnienia tej funkcji przez lek. Łukasza Grzywacza;

3. świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

4. osobie wykonującej zawód medyczny – należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

5. ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie przez zakład świadczeń zdrowotnych osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych;

6. opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń – obejmujących swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii;

7. specjalistycznej opiece zdrowotnej – należy przez to rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w ramach porad specjalistycznych;

8. poradzie specjalistycznej – należy przez to rozumieć świadczenie zdrowotne specjalistyczne lub zespół takich świadczeń, udzielanych w ramach poradni specjalistycznych przez lekarza specjalistę lub zespół osób legitymujących się posiadaniem wymaganych uprawnień do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

9. lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć w szczególności lekarza:

a. posiadającego specjalizację co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii;

b. posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycynie rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii, udzielającego świadczenia zdrowotnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

10. lekarzu – należy przez to rozumieć lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą lub lekarza, lekarza dentystę wykonującego zawód u świadczeniodawcy, z którym to świadczeniodawcą zawarto umowę świadczeń o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

11. świadczeniodawcy- należy przez to rozumieć:

a. zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych;

b. osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki osobę fizyczną inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

12. pacjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczna korzystającą określonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład;

13. Ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

§ 5

1. Zakładem kieruje kierownik zakładu, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Obszar działania Zakładu jest nieograniczony, jednak przede wszystkim realizuje on świadczenia w Bielsku-Białej i okolicach.

ROZDZIAŁ II

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZASADY OGÓLNE

§ 6

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom fizycznym odpłatnie. Zakład nie ma obecnie podpisanej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane:

a. dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

b. zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

c. z należytą starannością;

d. z poszanowaniem praw pacjenta.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom nie ubezpieczonym wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

1. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na poważne i uzasadnione okolicznościami zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

§ 8

1. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

a. osobistego,

b. telefonicznego,

c. za pośrednictwem osoby trzeciej,

d. przy pomocy systemu komputerowego w przypadku istnienia takich możliwości

2. Rejestracji pacjentów dokonują pracownicy Zakładu w dni pracujące w godzinach pracy Zakładu.

3. Pracownik Zakładu dokonujący rejestracji informuje jednocześnie pacjenta o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

§ 9

1. W razie potrzeby uzasadnionej okolicznościami w danym momencie, Zakład prowadzi rejestrację oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci ,,listy oczekujących”.

2. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach o których mowa w §7.

3. W razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca nie zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę. 

W przypadku, w którym Zakład zobowiąże się do zapewnienia udzielenia świadczenia przez innego świadczeniodawcę, wówczas dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których zakres określa umowa zawarta z płatnikiem (pacjentem).

§ 10

Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zakładu i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych
w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 12

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

§ 13

1. W ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład wykonywane są świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez lekarza.

2. Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia świadczenia (poza przypadkami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) oraz skierowania pacjenta do innego lekarza, pielęgniarki i położnej, w przypadku nieobecności wybranej przez pacjenta osoby, lub z uwagi na fakt, że osoba ta nie będzie mogła udzielić świadczenia zdrowotnego.

§ 14

1. Lekarz jest obowiązany do podejmowania wszelkich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem swoich kompetencji lekarza.

2. W ramach świadczeń opieki zdrowotnej Zakład zapewnia ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych,

3. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są, jeśli to możliwe, niezwłocznie, według kolejności ustalonej przez pracownika dokonującego rejestracji.

§ 15

1. Zakład jest czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku), a także w wybrane weekendy (sobota, niedziela). Godziny funkcjonowania Zakładu na bieżąco są wskazane w grafiku, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu.

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz informacje o godzinach ich udzielania, a także sposobie zabezpieczania dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej, jak również informacje o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń zamieszczane są na stronie internetowej Zakładu, a także w miejscu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

§ 16

1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane przez zakład odpłatnie w ramach porad specjalistycznych.

§ 17

1. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni pracujące w godzinach pracy Zakładu, w tym ustalonych przez lekarza specjalistę.

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych oraz informacje o godzinach i miejscu ich udzielania, a także informacje o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń zamieszczane są na stronie internetowej Zakładu, a także w miejscu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 18

1. Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) do poradni specjalistycznej powinien posiadać, w miarę możliwości pacjenta:

a. dotychczasowe wyniki badań dodatkowych zgodnie z zakresem kompetencji lekarza specjalisty, w zależności od aktualnego schorzenia,

b. kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,

c. inne wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związane z jego chorobą.

2. Pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych spośród lekarzy udzielających tych świadczeń w Zakładzie.

3. W przypadku czasowej nieobecności osób udzielających świadczeń specjalistycznych Zakład ustanowi w miarę możliwości zastępstwa tych osób.

4. W przypadkach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta– porada specjalistyczna, niezbędny zabieg lub wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia.

5. Gdy cel leczenia w poradni specjalistycznej nie mógł być osiągnięty, lekarz specjalista skieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

OBOWIĄZKI LEKARZA SPECJALISTY

§ 19

Do obowiązków lekarza specjalisty należy:

a. przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wybiegających poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza innej specjalności,

b. udzielenie konsultacji dającej wyczerpującą odpowiedz na problem, który był przedmiotem prośby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c. przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia z podaniem wskazań, przeciwwskazań i istniejącego ryzyka,

d. wskazanie pacjentowi lub jego opiekunowi miejsca, w którym może być wykonana przez niego zlecona diagnostyka lub formy leczenia i konsultacje specjalistyczne,

e. uzasadnienie przyczyny ewentualnej odmowy leczenia, także w formie pisemnej na żądanie pacjenta,

f. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta oraz wypisywanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

g. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta,

h. zalecanie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, między innymi przez ustalenie warunków wstępnych, niezbędnych do realizacji konsultacji.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI DIAGNOSTYCZNYMI I ANALITYKĄ MEDYCZNĄ

§ 20

1. W pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład zakładu wykonywane są badania diagnostyczne oraz pobierany jest materiał na potrzeby analityki medycznej.

2. W pracowniach zakładu wykonywane są także badania na rzecz innych świadczeniodawców na podstawie podpisanych z nimi umów.

3. W pracowniach wykonywane są badania odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Badania pilne wykonywane są w dniu zgłoszenia się pacjenta.

5. Ustalenie kolejności przyjęć pacjentów do badania i terminu otrzymania wyników badania ma wyłącznie charakter porządkowy. Czynności tej dokonuje pracownik wykonujący badania.

6. Godziny przyjęć pacjentów do badania zamieszczane są na stronie internetowej Zakładu, a także w miejscu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

7. Wykaz wykonywanych badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne i laboratorium jest dostępny w Zakładzie, a także zamieszczony jest na stronie internetowej Zakładu.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA ZAKŁADU I ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 22

W skład zakładu wchodzi gabinet lekarski, w którym udziela się konsultacji specjalistycznych pediatrycznych.

§ 23

Kierownik zakładu koordynuje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych
i komórek organizacyjnych oraz zapewnia współdziałanie między tymi komórkami.

ROZDZIAŁ IV

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 24

W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom Zakładu prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu, a takich warunków nie posiada zakład- kierownik zakładu zapewnia te warunki w ramach współdziałania
z innymi zakładami opieki zdrowotnej poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych.

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW ORAZ OSÓB TRZECICH

§ 25

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia.

b) Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w warunkach i zakresie określonym w Ustawie.

§ 26

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.

Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,

2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ludzkiego uszkodzenia ciała lub ludzkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,

3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

4. zadania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i rokowaniach wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,

5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji wymienionych w pkt. 3,

6. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,

7. wyrażenia zgody, albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko. W celu podjęcia decyzji przez pacjenta, lekarz musi udzielić mu informacji,

8. uzyskania od lekarza informacji, jeśli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania określonej metody lub diagnostyki w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lekarz dokonał zmian w ich zakresie,

9. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,

10. wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych innych osób niż personel medyczny ze względu na rodzaj świadczenia,

11. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,

12. dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnej możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,

13. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,

14. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,

15. wyrażenie zgody lub odmowy na podanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

16. pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

– wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach prowadzonego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,

– poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia, jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,

§27

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Pacjent ma prawo do:

1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,

2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,

3. uzyskania od pielęgniarki i położnej informacji o jego prawach,

4. uzyskania od pielęgniarki lub położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną opieką pielęgnacyjną,

5. zachowanie w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,

6. wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

§28

Obowiązki pacjenta

1. Z usług Zakładu korzysta wielu pacjentów, niekiedy również bardzo cierpiących. Obecność pacjenta w zakładzie nie może być powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia pozostałych pacjentów i kłopotów personelu.

2. W związku z powyższym pacjent – zgłaszający się i przebywający na terenie zakładu ma obowiązek:

a. zachowywać się kulturalnie,

b. nie zakłócać spokoju innym pacjentom i personelowi,

c. stosować się do ustalonego porządku pracy zakładu, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,

d. stosować się do zaleceń i wskazówek personelu zakładu,

e. przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu oraz środków odurzających,

f. dbać o higienę osobistą przed zgłoszeniem się do zakładu,

g. odnosić się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

h. wykazywać dbałość o mienie stanowiące własność zakładu.

3. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu zakładu świadczenia usług osobistych, nie związanych z udzielanych świadczeń zdrowotnych.

4. Pacjent jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w zakładzie z jego winy.

5. Pacjentowi nie wolno zanieczyszczać pomieszczeń zakładu.

§29

1. Do osób trzecich przebywających na terenie zakładu- sprawujących opiekę prawną lub faktyczną nad pacjentem lub towarzyszących pacjentowi odnoszą się odpowiednio obowiązki i zakazy dotyczące pacjentów.

2. Osoby te zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu zakładu.

§ 30

Jeżeli pacjent lub jego opiekun prawny jest przekonany, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jego prawa zostały naruszone może:

1. domagać się ich poszanowania we wniosku ustnym lub pisemnym skierowanym do personelu udzielającego świadczeń,

2. złożyć ustną lub pisemną skargę do kierownika Zakładu,

ROZDZIAŁ VI

OPŁATY

§31

1. Udostępnienia dokumentacji medycznej może zażądać pacjent, jego opiekun prawny lub osoba upoważniona przez pacjenta pisemnie, opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej jest ustalana na dany rok zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Cennik opłat za usługi medyczne, świadczenia zdrowotne i badania diagnostyczne stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest podawany do wiadomości pacjentów w siedzibie Zakładu. 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

1. Regulamin został ustalony i zatwierdzony przez lekarza Łukasza Grzywacza

2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez lekarza Łukasza Grzywacza.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów normatywnych.

§33

1. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez wywieszenie Regulaminu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zakładu i opublikowanie na stronie internetowej Zakładu.

Regulamin został sporządzony i zatwierdzony dnia 5 stycznia 2021 r.

……………………….

Łukasz Grzywacz,

lekarz pediatra

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE, ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ ŁUKASZ GRZYWACZ

Konsultacja specjalistyczna pediatryczna   100 PLN