POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Łukasz Grzywacz z/s w Bestwinie, chroni prywatność użytkowników korzystających ze Serwisu Internetowego działającego pod adresem: https://www.pediatrabielsko.pl/#/, zwanego dalej „Serwisem”, bloga działającego pod adresem: https://www. pediatrabielsko.pl/#/, a także konta społecznościowego działającego pod adresem: https://www.facebook.com/ pediatrabielsko /#/ gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
 2. W Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Łukasz Grzywacz wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 3. Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Specjalsityczną Praktykę Lekarską Łukasz Grzywacz z/s w Bielsku-Białej jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. w celu prawidłowego korzystania z portalu www.mobilnygabinetpediatryczny.pl z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 5. Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT .
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów- ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 8. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów Serwisu oraz innych osób korzystających z serwisu działającego pod adresem https://www. pediatrabielsko.pl/#/, zwanego dalej „Serwisem”.
 9. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających z Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Ponadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 10. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia Serwisu, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oferowanych towarów, sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Klientów oraz osób korzystających z Serwisu. 
 11. Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, adres poczty elektronicznej. W zapisania się do newslettera przetwarzaniu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podał dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 12. Z Serwisu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie, tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.
 13. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu nie są udostępnienie innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 14. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy sprzedaży. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;

– niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.

 1. Klient oraz osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z Serwisu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: grzywacz.luk@gmail.com
 3. Klient oraz osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nieujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.
 4. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. 
 5. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę https://www. pediatrabielsko.pl/#/, Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie Klientów oraz osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
 6. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzystającą z Serwisu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.  Dostępne są one pod linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

 1. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu.
  Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 2. Serwis używa również Google (Universal) Analitycs, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (www.google.com). Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Klienta z Serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane.  Adres IP Klienta przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany.  Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.
 3. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową. Aktualna treść certyfikatu dostępna jest pod adresem: 
 4. Klient może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: grzywacz.luk@gmail.com
 6. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.